Fiscaal Voordeel

bedrijfs-massage


 

 

 

 

 

 

 

De overheid stimuleert stoelmassage bij bedrijven en zorgt voor fiscaal voordeel.

Stoelmassage is bij structurele inzet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ook de BTW is verrekenbaar. (www.belastingdienst.nl)

Stoelmassage als onderdeel van het Arbo-plan

U kunt als werkgever een ARBO-plan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI / CANS. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig of gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft u vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Gelet op het voorgaande en op artikel 43, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, is een stoelmassage een vrije verstrekking, indien:

A. de werkgever een ARBO-plan heeft
B. de stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt
C. de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt
D. de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd (zie verderop voor de uitzondering)
E. er geen sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

Aftrekbaar met eigen bijdrage van de medewerkers

Kosten aftrekbaar, zelfs indien een eigen bijdrage aan de medewerkers wordt gevraagd.

De opmerking `eigen bijdrage’ geeft aan, dat de vrije verstrekking pas gaat tellen, wanneer de eigen bijdrage wordt afgetrokken.

De stoelmassage kost b.v. 18 euro per behandeling, en de werknemer draagt 8 euro zelf bij, dan is er wel sprake van een vrije verstrekking van 10 euro per behandeling. Nu is het van belang of er sprake is van een aanmerkelijke privé-besparing. Er is volgens de handleiding 2002 van de belastingdienst eerst sprake van aanmerkelijke privé-besparing, indien de privé-uitgaven van de werknemer, op jaarbasis, 454 euro minder zijn dan de privé-uitgaven van werknemers die met hem vergelijkbaar zijn.

Uitgaande van de bovengenoemde situatie bedraagt het privé-voordeel van de werknemer, indien de massage van b.v. 18 euro per behandeling overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer, wat aannemelijk is, minder dan 454 euro. Immers, uitgaande van een behandeling eens per week, is er sprake van ca. 45 behandelingen per jaar, zodat het privé-voordeel van de werknemer maximaal 45 x 10 euro = 450 euro bedraagt.

* Bron: www.minfin.nl (ministerie van financiën)

 
twitter_48_1